Reet Lill; õpiabi õpetaja III korrus ruum  B 302 | reetlill at hot dot ee
Miina Sarapuu: õpiabi õpetaja III korrus ruum B302 I miina dot sarapuu at gmail dot com

õpetaja Miina Sarapuu, matemaatika õpiabi tunniplaan 1.-4. klass. 

õpetaja Reet Lill, matemaatika õpiabi tunniplaan 5.-9.klass


Õpiabi tunnid on kooli tugisüsteemi üks osa. Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut ja võimaldada tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilane või õpilane, kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
1) kinnistatakse ainealaseid teadmisi;
2) arendatakse kognitiivseid oskusi;
3) kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.