Kontaktid:

Reet Lill; õpiabi õpetaja III korrus ruum  B 302 | reetlill at hot dot ee
Miina Sarapuu: õpiabi õpetaja IV korrus ruum B404 miina dot sarapuu at gmail dot com

*õpetaja Miina Sarapuu annab matemaatika õpiabi tunde 2.-4. klassi õpilastele.Tunniplaan. 

*õpetaja Reet Lill  annab matemaatika õpiabi tunde 5.-9. klassi õpilastele.Tunniplaan

Õpiabi tunnid on kooli tugisüsteemi üks osa. Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut ja võimaldada tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilane või õpilane, kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
1) kinnistatakse ainealaseid teadmisi;
2) arendatakse kognitiivseid oskusi;
3) kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.