Kooli hoolekogu annab omapoolse panuse linnavalitsuse, koolipere,
lapsevanemate ja vabaühenduste koostööle kooli õppe- ja
kasvatustingimuste paremustamiseks.

Hoolekogu tegevuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tartu
Linnavolikogu 2011. a. määrus nr 31.
 

Loe Tartu linna veebilehelt HOOLEKOGU

Hoolekogu on määratlenud oma tegevuse prioriteetidena kooli
traditsioonide arendamisele ja loodushoidliku kooli kuvandi
tugevdamisele kaasaaitamist, probleemide markeerimist turvalisuse,
tervisekaitse ja toitlustamise valdkonnas ning tööd positiivsete
väärtushinnangute kujundamisel.

Hoolekogu analüüsib ka kooli vastuvõtu suurenemisest tingitud
olmeküsimusi ja jälgib pikapäevarühma tööd.

Hoolekogu peab väga oluliseks lapsevanemate ja teiste huvitatud isikute
kaasamist probleemidele osundamisel ja lahenduste otsimisel. Kui Teil on
omapoolseid tähelepanekuid või ettepanekuid, saatke need hoolekogu
listi: tkk-hoolekogu at lists dot eenet dot ee

Hoolekogu ootab aktiivseid lapsevanemaid ja teisi huvitatud isikuid
osalema hoolekogu töörühmades!

Hoolekogu tööplaanid: 

2017/2018 õ.a tööplaan
2016/2017 õ.a tööplaan
2015/2016 õ.a tööplaan
2014/2015 õ.a tööplaan