Hoolekogu koosseis 2018/2019.õ.a 
(kinnitatud linnavalitsuse 06.11.2018.a korrladusega nr 1222)
Sven Vind  hoolekogu esimees sven dot vind at gmail dot com
Leonid Dulub, lastevanemate esindaja leo at agriland dot ee
Indrek Kanep, lastevanemate esindaja  indrek at kanep dot net
Liisa Maria Võhmar, õpilaste esindaja maria dot vohmar at gmail dot com
Kristiina Tõnson, õpetajate esindaja kristiina dot tonson at gmail dot com
Helen Hiiemaa, kooli toetava organisatsiooni esindaja helenhiiemaa at gmail dot com
Mihkel Lees, linnavolikogu esindaja  mihkellees at gmail dot com

Hoolekogu tegevuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tartu Linnavolikogu 2011. a. määrus nr 31. 

Kooli hoolekogu annab omapoolse panuse linnavalitsuse, koolipere,
lapsevanemate ja vabaühenduste koostööle kooli õppe- ja
kasvatustingimuste paremustamiseks.

Loe Tartu linna veebilehelt HOOLEKOGU

Hoolekogu on määratlenud oma tegevuse prioriteetidena kooli
traditsioonide arendamisele ja loodushoidliku kooli kuvandi
tugevdamisele kaasaaitamist, probleemide markeerimist turvalisuse,
tervisekaitse ja toitlustamise valdkonnas ning tööd positiivsete
väärtushinnangute kujundamisel.

Hoolekogu analüüsib ka kooli vastuvõtu suurenemisest tingitud
olmeküsimusi ja jälgib pikapäevarühma tööd.

Hoolekogu peab väga oluliseks lapsevanemate ja teiste huvitatud isikute
kaasamist probleemidele osundamisel ja lahenduste otsimisel. Kui Teil on
omapoolseid tähelepanekuid või ettepanekuid, saatke need hoolekogu
listi: tkk-hoolekogu at lists dot eenet dot ee

Hoolekogu ootab aktiivseid lapsevanemaid ja teisi huvitatud isikuid
osalema hoolekogu töörühmades!

Hoolekogu tööplaanid: 
2018/2019 õ.a tööplaan
2017/2018 õ.a tööplaan
2016/2017 õ.a tööplaan
2015/2016 õ.a tööplaan
2014/2015 õ.a tööplaan