Hoolekogu koosseis 2020/2021.õ.a 

(kinnitatud Tartu linnavalitsuse 03.11.2020.a korraldusega nr 1220)

*Reet Lehtla, lastevanemate esindaja reet dot lehtla at gmail dot com
*Reet Raivet  lastevanemate esindaja  reet dot raivet at gmail dot com
*Taavi Koha lastevanemate esindaja taavi at k-vision dot ee
*Renee Mõttus lastevanemate esindaja Renee dot Mottus at gmail dot com
*Karlotta Kattai, õpilaste esindaja kattaikaroltta4 at gmail dot com
*Leili Aasajärv, õpetajate esindaja leili dot aasajarv at mail dot ee
*Helen Hiiemaa, kooli toetava organisatsiooni  esindaja helenhiiemaa at gmail dot com
*Mihkel Lees, linna esindaja  mihkellees at gmail dot com
*Inga Peterson, vilistlaste esindaja inga dot leomar at gmail dot com 


Hoolekogu tegevuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tartu Linnavolikogu 2011. a. määrus nr 31. 

Kooli hoolekogu annab omapoolse panuse linnavalitsuse, koolipere,
lapsevanemate ja vabaühenduste koostööle kooli õppe- ja
kasvatustingimuste paremustamiseks.

Loe Tartu linna veebilehelt HOOLEKOGU

Hoolekogu on määratlenud oma tegevuse prioriteetidena kooli
traditsioonide arendamisele ja loodushoidliku kooli kuvandi
tugevdamisele kaasaaitamist, probleemide markeerimist turvalisuse,
tervisekaitse ja toitlustamise valdkonnas ning tööd positiivsete
väärtushinnangute kujundamisel.

Hoolekogu analüüsib ka kooli vastuvõtu suurenemisest tingitud
olmeküsimusi ja jälgib pikapäevarühma tööd.

Hoolekogu peab väga oluliseks lapsevanemate ja teiste huvitatud isikute
kaasamist probleemidele osundamisel ja lahenduste otsimisel. Kui Teil on
omapoolseid tähelepanekuid või ettepanekuid, saatke need hoolekogu
listi: tkk-hoolekogu at lists dot eenet dot ee

Hoolekogu ootab aktiivseid lapsevanemaid ja teisi huvitatud isikuid
osalema hoolekogu töörühmades!

Hoolekogu tööplaanid: 
2019/2020 õ.a tööplaan
2018/2019 õ.a tööplaan
2017/2018 õ.a tööplaan
2016/2017 õ.a tööplaan
2015/2016 õ.a tööplaan
2014/2015 õ.a tööplaan