ÕK PÕHIMÄÄRUSE LISA 1, KOOSOLEKUTE KORRALDAMINE

§ 4. KOOSOLEKUTE KORRALDAMINE

§4.1 Koosoleku kokkukutsumine

(1) Koosolekud kutsutakse kokku vähemalt neli (4) korda aastas: suurkogu (oktoobris, aprillis) ja ÕK koosolekud (novembris, aprillis).

(2) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas ÕK president või asepresident.

(3) Suurkogu juhatab president ja protokollib asepresident, nende äraolekul ÕK juhatuse liige.

(4) Koosoleku juhataja ülesanded:

1) valmistada ette ruumid, vaadata üle eelnevate koosolekute protokollid, tehnilised vahendid;

2) juhtida koosolekut, tutvustada päevakorda, jälgida ajakava;

3) anda osalistele sõna ja viia otsuste vastuvõtmiseks läbi hääletusi.

(5) Koosoleku sekretäri ülesanded:

1) teatada liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist korralise koosoleku toimumise aeg, koht ja kavandatud päevakord;

2) protokollida koosolekut;

(6) Kõigil ÕK ja suurkogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks ja/või muutmiseks.

(7) Informatsioon koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel ja ÕK stendil.

(8) Suurkogu ja teised korralised koosolekud kajastatakse aasta tegevusplaanis.

§4.2 Koosoleku protokollimine

(1) Koosoleku protokolli märgitakse nähtavalt üles:

1) koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg;

2) koosoleku toimumise koht;

3) koosoleku juhataja ja sekretäri nimi;

4) koosolekust osavõtnud ja puudunud ÕK liikmete nimed tähestiku järjekorras, samuti kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega;

5)kinnitatud päevakord;

6)sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu;

7) vastuvõetud otsused, neist tulenevad tegevused ja vastutajad ning otsuste täitmise tähtajad.

(2) Protokoll vormistatakse, allkirjastatakse koosoleku juhataja ja sekretäri poolt ning avalikustatakse neljateistkümne päeva jooksul.

§4.3 Otsused ja nende täitmine.

(1) Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

(2) Hääletamine on liikmete otsusel kas avalik või salajane.

(3) Poolt ja vastuhäälte võrdse arvu korral saab otsustavaks presidendi hääl, tema äraolekul asepresidendi hääl.

(4) Otsused on kohustuslikud kõigile ÕK või suurkogu liikmetele.

(5) Otsused tehakse kõigile liikmetele teatavaks koosolekule järgneval päeval.

(6) Otsuste täitmist korraldab ja kontrollib ÕK president, tema äraolekul asepresident.

§4.4 Erakorraliste koosolekute kokkukutsumine.

(1) Kutsutakse kokku juhul, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik ÕK või suurkogu liikmetest ning kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

(2) Kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist teatakse osalistele toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord.