KOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA  sh hindamise korraldus lk 52

Lisa 1 Eesti keel ja kirjandus

Lisa 2 Võõrkeeled

Lisa 3 Matemaatika

Lisa 4 Loodusained

Lisa 5 Sotsiaalained

Lisa 6 Kunstiained

Lisa 7 Tehnoloogia

Lisa 8 Kehaline kasvatus

Lisa 9 Valikõppeaine Informaatika

Lisa 10 Valikõppeaine Karjääriõpetus