Edasiõppimise võimalused

Ühiskatsed gümnaasiumisse vastuvõtuks 2019/2020. õ.a.  link

Kooli lõpuaktus toimub neljapäeval, 18.juunil 2020.a kell 13.00.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal: 
• eesti keel: 1. juunil 2020
• matemaatika: 4. juunil 2020
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
• valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 10.juuni 2020. ja (suuline) 11. juuni 2020. 

viide Innove lehele 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.

Põhikooli lõpueksamite valimine
Põhikooli lõpetamiseks sooritavad põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad 9. klassi õpilased ühtlustatud küsimuste
ja ülesannetega eksamid. 

Lõpueksami ülesanded ja küsimused koostatakse SA Innoves ning eksamid on kõikidele koolidele üle eesti
ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Eksamid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamite
komisjonid, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada 3 eksamit: eesti keele, matemaatika ja õpilase valikul 1 valikeksam.
Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel (võõrkeelena), vene keel (võõrkeelena),
bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus.

Põhikoolilõpetaja teatab koolile  hiljemalt jooksva õppeaasta 1. veebruariks õppeaine, milles
ta soovib sooritada valikeksami.

Kui põhikoolilõpetaja haigestub  ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul
kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja
olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli
direktori poolt määratud ajal. 

Oma eksamitulemustega mittenõustumisel võib põhikooli lõpetaja esitada vaide Haridus- ja
Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli
lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Korduseksamid
Kui põhikoolilõpetaja saab lõpueksami hindeks "nõrga" või "puuduliku", siis tuleb korduseksam sooritada
kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam
toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustiks.