Vihik on õpilastele teadmiste andmise, kinnistamise ja nende kontrollimise igapäevaseks töövahendiks, seega kogu õppe-kasvatustöö lahutamatuks osaks. Selge käekiri, teksti korrapärane paigutus vihikus ja vihiku puhtus on õpilaste täpsuse ja korratunde arendajaks. Õpilane on kohustatud kirjutama selge ja loetava käekirjaga. Õpetaja võib keelduda loetamatu käekirjaga kirjutatud töö parandamisest. Algklassides omandatakse kirjatehnilised vilumused ja esmased korraharjumused. Nende eesmärkide saavutamiseks peavad kehtima ühtsed nõuded kõikides klassides ja õppeainetes. 

 Nõuded vihikutele