Maria Pärdi; eripedagoog  II k | ruum B203| maria dot pardi at gmail dot com
eesti keele õpiabi 2.- 6. klass Tunniplaan

Miina Sarapuu; õpiabi õpetaja IV k| ruum B404miina dot sarapuu at gmail dot com

eesti keele õpiabi 1. klass. Tunniplaan. 

Eesti keele õpiabi on  tugisüsteemi üks osa, mille eemärk on ennetada, vähendada ja ületada kõnelise arengu probleeme lastel, kellel ilmnevad raskused enda kirjalikul ja /või suulisel väljendamisel. 

1. Õppeaasta kahel esimesel nädalal toimub õpiabi vajavate laste väljaselgitamine ja vanemate teavitamine sellest. Vajadusel  võetakse õpilasi õpiabirühma vastu ka õppeaasta sees.

Eesti keele õpiabi korraldus koolis: 

2. Õppetöö põhivormiks on rühmatöö. Ühe tunni kestuseks on 45 minutit.

3. Õppetegevus toimub eripedagoogi poolt koostatud õppekavade alusel, mille koostamisel on arvestatud õpilase individuaalset õpitaset ja –vajadusi. Õppekavade koostamisel on lähtutud vastava klassi eesti keele õpetaja töökavast.

4. Poolaasta lõpus ja õppeaasta viimastel nädalatel tehakse kokkuvõte rakendatud tugiteenuse tulemuslikkusest ja antakse soovitused edaspidiseks tööks.