I MÕTTETALGUD 2014

UNISTAMINE (mis võiks olla paremini?KUJUNDAMINE (tegevused)rühmade arv
aulasse lavaheategvuslikud rahakorjandused (nt advendilaada tulu), koostöös tööõpetuse õpetaga teha lavaprojekt, kalkulatsioon, otsida sponsoreid6
laste ja vanemate kaasamine ja koostöö on muutunud heaks tavakshuviringide eestvedajateks LV ja õpilased, haridusakadeemia5
vanemate osaluse suurendamine kaotab suhtlusbarjääri - rohkem tuntakse huvi vanemate arvamuse suhtes sh küsitakse ka abiLV koosolekud kohvikuõhtuteks, koolitajaid ja aineõpetajaid koosolekutele, mõttetalgute formaat, eesmärkide selgitamine, ajurünnakud, luuleõhtud, ühistegevused ka vanematele väljaspool kooli5
õuealal on loodud õpilastele aktiivseks tegevuseks erinevaid võimalusivälijõusaal maja taha, ping-pongi lauad, mänguala, aiandus, õuejõusaal, minijalgpalliväljak parkla kõrvale, korvpallilaud5
sööklas pole tunglemist, järjekordi, ajaline söögigraafik on paindlikum, söömiseks aega rohkemlisaruumi leidmine, leti taga võiks olla rohkem toidujagagajaid, hommikupuder5
vahetund sisaldab erinevaid vahendatud ja vahetuid tegevusilauatennis, mängud, jooksuvahetund, mänguväljak, spordi- ja jalgpalliväljak, vahendid aktiivseteks tegevusteks, pingid, õuesolemise võimalus vahetundides igal ajal, pinksilauad5
IT-vahendite kasutamise võimalus kõikides klassiruumides, IT-tehnoloogia on rakendatud õppetöösse igapäevaseltSMART tahvlid, data-projektorid5
ideede, mõtete ja gruppide sünergia - koostöö on muutund positiivsemakssõprusklassid, rühmaülesanded probleemide lahendamsiele suunatud, vanemate klassid õpialsed mentoriks4
liiklemine on muutunud ohtumaksliiklusskeemi muutmine - valgusfoorid Tähtvere tn otsa juurde, sebra Tähtvere nurgale4
huviringid on muutunud mitmekesisemaksviia läbi küsitlus õpilaste seas, millised ringid neid huvitaksid, kaasata LV-d ja õpilasi ringe eestvedama, kaasata TÜ; vanematele õpilastele väitlus- ja mälumänguringid, teaduspõhised - tarkade klubi4
e-kaasamine on infojagamise tasandilt liikunud koostöötasandilekooli veebilehel on foorum, uudistevoog, kus vanematel on võimalik tellida oma meilile värskeid kooliuudiseid, klasside meililistid on koondatud kokku nii õpilastele kui ka vanematele - infovahetus ei sõltu klassijuhatajast4
õueala on saanud kupli alla - sisehoov kinniseks, katuse alla, et võõrad ei saaks läbikäia 4
üleminek nii lasteaiast kooli kui ka II kooliastmesse on muutunud sujuvamaksuute koostöövormide leidmine LV osaluse suurendamiseks3
tõrjutud lastel on suur hulk tugiisikudVanem vend/ õde projekt3
õpilaskesksem lähenemine, õppetund huvitavam, mitmekesisem, diferentseeritud õpeLV spetsialistide kaasamine ainetundidesse, vaatenurkade, võimaluste ja valikute laiendamine, abiõpetaja olemasolu, LV on algataja, koostöö magistrantide ja doktorandidega3
õpilane kui ekspert tunnis tegevust suunamaserinevate huvide ja annetega õpilaste kaasamine3
vaikne ruum omaette olemiseks sh ka enne või pärast koolitunderaamaturiiul, malelauad jne3
ühtekuuluvus koolis ka mõne detaili osas (nt koolimüts vms, uus logo koolileküsitlus, mis uuriks õpilaste suhtumist ühtsesse koolivormi, koolimütsi, märki vms)3
olemas mõnusad vahetundide veetmise kohadpadjad, istumiskohad3
nii suurte kui ka väikeste omavaheline suhtlemine on muutunud sõbralikumaks, viisakamaksmängutunnid või ettevõtmised, mis pakuvad koostegutsemist, klassijuhataja tund2
IT-valdkonnas tunnevad inimesed ennast kindlalt - õppetunnid mitmekesisesemadIT-koolitus (smart-tahvel, e-kirjade vahendamiskultuurist), digikogemuste jagamine2
õpilane mõistab selgemalt iseenda suhestumist ümbritsevaga-karjääriõpe on tähtsustunudLV, samuti spetsialistide kaasamine2
klassi õpilaste arv kuni 24 õpilast 2
algklassides fikseeritud koolipäev integeeritud huvitegevusega koolislastevanemate sh Supilinna seltsi või mõne huvikooli/klubi kaasamine ringide tegevust läbi viima, korraldama2
nädalavahetus on õppimisvaba, kodutööde maht oluliselt väiksemtunni ülesehitus sisaldab kodutööde lahendamist, kodutöö pole kohustus, vaid võimalus üle vaadata üksikuid ebaselgeid kohti õpitust2
inglise keele õpe alates 1. klassist, vabadus valida erinevate keelte vahelkeelekooliga koostöö, tudengite kaasamine erinevaid keeli õpetama2
koolikella helitugevus on reguleeritud erinevate ruumide järgi nii, et see kostuks igasse klassilisaks eelkell, et jõuaks õigeaegselt tundi2
LV nõukoda käib regulaarselt koosLV koosolemised, uute tavade algatajad ja eestvedajad, arutelude korraldajad, klassijuhatajate toetajad, ümarlauad (õppimine,kasvatusküsimused, koolikottide raskus)2
paindlikud õpperühmad tegutsevad erinevates ainetesõppeainete ühendamine, lõimimine jne2
pikapäevarühm toimib efektiivselt I kooliastme õpilastelesisukad tegevused ka õues2
lapsevanema aabits 1. klassi vanemalesisaldab tavasid, ühiseid ettevõtmisi vanematega, õppetöö jne kohta2
sõpruskoolid - Comeniuse projektid käivitunud, aga ka sõprusklassidarendusjuhi koha loomine2
rõivistud kinniseks, kaamerate valve2 kaamerat juurde2
e-kooli regulaarne ja täpne täitmine 2
Supilinna Seltsi ettevõtmised ka meie majja 2
ühtsed väärtused on mõtestatud - kõigile osapooltele arusaadavadviia läbi lastevanematega väärtuste arutelusid1
bürokraatia ei uputa õpetaja igapäevatööd üle 1
toitude valik mitmekesisemaks ja tervislikumakslisaks rahvuste päevale ka tervilslike toitude päevade korraldamine, kalatoitude valik - tükina praetud kala1
õpetaja tegutseb - ei loe moraalikokkulepped osapoolte vahel/õpetaja enesekehtestamine1
tsükliõpe III kapõhiained paaristunnina võimaldab integreerida1
õpilane tajub ennast nii klassi kui ka koolikogukonna väärtusliku liikmenaklassijuhataja tunnid (koostöö-, rolli-, seiklusmängud jne), osalemine vabatahtlikuna erinevate ettevõtmiste korraldamises, algatamises jne, aruteludel.1
koolirõõm - õnnelik ja rahul koolipere 1
sisuline tagasiside 1
koolis töötamine on popp 1
laps julgeb nii proovida kui ka eksida 1
garderoobikapid on olemas igal õpilasel 1
samm-sammult väärtuspõhise koolikultuuri ja maailmapildi suunas liikumineväärtusmäng, arutelud, osaluskohvikud, avatud ruum jne1
eeskuju on nakkav - koosolemise ja -tegutsemise õhtudlaadad, heategevuslikud ettevõtmised, õpistud, pallimängude õhtud, vana maja päevad, kutsuda gümnasistid oma koolikogemust jagama jne1
klaasuste läbinähtavus on piiratudkiletamine, koostööreeglid, motivatsiooni mõtteterade koosloomine A2 paberile, mis pannakse klaasuksele1
koostegutsemine laupäeviti - tunneme üksteisest rõõmu ka nädalavahetustel, uute tavade loomine koostööd vanemategakarnevalid mardi-ja kadripäeval koos õpistuga, isade-ja emadepäev, spordipäev koos isaga, jõulupidu koos vanematega1
lahtiste uste nädal koos vanemagavanem kaasatud aktiivse osalisena: tunni läbiviija, abistaja, elukutse tutvustaja jne1
ülekooliline andmebaas - tark mees taskus - on kaardistanud kogukonnaliikmed, kes on valmis panustama koolielluandmebaasi loomine, veebilehele lisamine1
käivitunud on õpilaste tunnustamise, stipendiumide süsteemõpilaste sh LV heategevuslik ja vabatahtlik tegevus raha kogumise eesmärgil stipendiumi fondi. LV loob infopanga1
ettevõtlikkuse edendamineõpilased korraldavad ülekoolilisi tegevusi1
ÕK-sse ja hommikuringidesse on kaasatud ka I ka õpilasedI ka õpilased on kaasatud tegevustesse eestvedjatena vabatahtlikena1
kooliraadio tegevuses saab kaasa lüüa rohkem inimesiKR toimkonna laiendamine, kokkulepet sh ruumi kasutamise reeglite sõnastamine kooskõlas praeguse toimetusega1
loovainete hindamine hinnangulinekujundav hindamine, tagasiside koostööprotsessile, koostöökeskkondade kasutamine1
LV on kursis kujundava hindamise põhimõtetegakujundav hindamise koolitus LVle1
mängurühmade tegevuse algataminenädal aega mängitakse koos ühes rühmas1
kooldievaheline koostöö vanemate tasandilvanemad esinema, koosolekud inimsõbralikumaks1
tehnoloogiliste vahendite (IKT) saamiseks kirjutatakse projekteprojektijuht kooli1
arvutiklassi kasutatakse ainetundides 1
õuesõpe on hea tava 1
kooli logo uuendamine, tähenduse loomine 1
vanem ei too last autoga koolile liiga lähedale 1
väliklass ohutumaks 1
kooli veebilehele õpetajate pildid - nime ja näo kokkuviimine 1
kontakti loomine õpetaja ja LV vahel algusest kuni lõpuni 1
ühisettevõtmised kogukondadevahelisel tasandil 1
kodu ja kooli suhtlustasand neutraalne-usladuslik 1
kooli sissepääsu täpsem märgistamine 1

 Mõttetalgute ideed koondas Anne Kulamaa.

MÕTTETALGUD 2015

II MÕTTETALGUD TOIMUSID 14. OKTOOBRIL 2015.

Teemablokid olid välja töötatud 2014. a talgute tuumikteemade alusel – õppetöö, tunniväline tegevus, koostöö. Teemablokid pole loomulikult rangete piiridega ja teineteisest eristatavad.

KORDUVAD MÄRKSÕNAD:

ÕPPETÖÖ

Digivahendite otstarbekohane kasutamine

Kujundav hindamine

Lõimitud, teemapõhine, elulisem õpe

Vanemate suurem kaasatus õppetegevusse (töötoad, karjääripäevad...)

Õpilaste aktiivsem ja eesmärgipärastatum osalemine õppetöös, õpilane kui ekspert

Inglise keel 1. klassist (esitatud ka huviteguse all)

TUNNIVÄLINE TEGEVUS

Lapsed õue

Võõrkeel ringitunnina – kas lisa (3. võõrkeel) või alustada võõrkeelega varem, nt 1. v 2. kl-st

Lauamängud

Aktiivne vahetund

Vanemate kaasamine tunniväliste tegevuste ideede väljapakkumisel, läbiviimisel

Raamatukokku raamatuid tuua

Nutitelefonid vahetunnis keelatud

KOOSTÖÖ

Vanemate pädevuste andmebaas

Vanemate kaasamine ekskursioonidele, ametite tutvustamine (vanemad ja vilistlased karjääripäevale)

 

MÕTTETALGUD Plakatid+lehed

Ettepanekud on rühmade kaupa koos ja – kus võimalik – eristatud kolme teemana (õppetöö, tunniväline tegevus, koostöö). Halliga need ideed, mis olid rühma töölehtedel, aga ei jõudnud plakatile. Edasine süsteemsem läbitöötamine võiks toimuda huvipõhiselt moodustatud seltskondades / töörühmades.

Õppetöö

Koolipäeva algus hilisemaks? (vajab arutlust: õpetajad ei poolda, päev on pikk, mitu korda peaks sööma)

Rohkem elulist õpet

Nutitelefonide keeld vahetunnil (nt 1C selles kokku leppinud), samas tundides digipotentsiaali kasutamine

kujundav hindamine rohkem kasutamisele, ainete lõimimine, üldõpetus

Inglise keeleõpe varasemaks

Tunniväline tegevus

Lapsed võiks olla rohkem õues (vahetunnil) ja neil võiks aidata leida seal sobivaid tegevusi

kokandusring; lauamängude osas klassisisene korjandus? Vanemate soovitused huvitavate mängude leidmiseks

Koostöö

Kogukonnapäev võiks jätkuda, kas midagi ka sügisel. Mingi üritus, kus kõik klassid saaksid üles astuda – Jõulutrall?

Lapsevanemate käsiraamat. Haridusakadeemia – lapsevanematele koolitusi / vestlusringe teemal, kuis digimaailma kõigi aspektidega hakkama saada ning last toetada (mängud vs huvidega tegelemine)

 

Õppetöö

Nutiseadmete kasutamine tunnis (wifi)

Mitmekesisem huviringide valik (näitering, erinevad spordiringid, kunsti- ja käsitööring, arvutiring). Kaasata vanemate klasside õpilasi nooremate tegevusse.

Vanemate suurem kaasatus õppetegevusse

It-lahendused ei tööta nii nagu peaks (projektor, arvutid)

Tunniväline tegevus

Kooliülene mobiiltelefonide kasutamise kord (pole lubatud vahetunnis)

vaikusekoridor, mängud all fuajees, aktiivsed vahetunnid > võiks olla veel, et vahetunde sisustada (kummikeks, lauatennis, kooliõues midagi, välised jõusaalid); aktiivsed vahetunnid al. Septembrist

Robootika II rühm lisaks

Õueala kasutamise perioodi pikendamine (rohkem pori, aga tervemad lapsed)

Koostöö

Julgem vanemate kaasamine õpetaja poolt

 

Õppetöö

digitaliseerimine

tahvelarvutid

projektor kõikidesse klassidesse

põhiainete õpetamine tasemerühmades

rohkem õppekirjandust

arvutiõpe igasse kooliastmesse

Tunniväline tegevus

3. võõrkeel ringitunnina

vahetundides lauamängud ka klassidesse

programmeerimine/arvutiring

raamatukokku uut / rohkem ilukirjandust

Koostöö

raamatute ja lauamängude taaskasutus

õppekäikude korraldamine

ametite tutvustamine

 

Õppetöö

rohkem õppijakeskset õpetamist

Õppetegevus klassist välja – muuseumid (ajaloo- kunsti jm), kirikud jne

Lapsevanemad korraldavad õpitubasid oma töökohtades või koolis

Õueala arendamine

tunniplaani koostamine – tunnid vaheldumisi (liikuv-reaal-humanitaar)

Tunniväline tegevus

Projektide kirjutamine (õppevahendite, (laua)mängude, raamatute jm saamiseks)

Tuua kodust / osta koolile raamatuid

Lisa võõrkeele õppimine ringina

Koostöö

Lastevanemate informeerimine kooli / klassi vajadustest (nt lõngakerad tööõpetusse)

Kassid / koerad hoovialalt välja

Busside tellimine (vanemate andmebaas võimaluste kohta)

välisüritustele mõni vanem kaasa

vene k õppe tähtsuse teavitamine läbi lapsevanemate kogemuste

 

Õppetöö

vaikuseminutid iga ainetunni alguses

Kodutööde subjektiviseerimine / eesmärgistamine. Igaüks teeb osa kodutööst iseseisvalt lisaks. Rohkem kollektiivset kodutööd (valikuvõimalus – kollekt või individuaalne)

Lapsed võivad ise välja pakkuda kodutöö.

Õpilaste mõttevälja avardamine (“ole nagu kunstnik”)

Rohkem lõimingut

Rohkem projektipõhiseid töid

Innustada lapsi küsimusi küsima. 1 küsimus päevas igalt õpetajalt. Mida sa täna märkasid

vanemate kaasamine õppetöösse

Tunniväline tegevus

Märkamine, märkame kaasõpilasi

uurida kaaslaste mõju huvialade valikul

julgustada katsetama uusi huvialasid

selgitama, miks ei peaks sõltuma sõpradest ja nende valikutest

igapäevane väärtuste rakendamine / teadvustamine läbi tegevuste

huvipõhine lähenemine õppetööle. Õpilane kui ekspert/ kaaslaste õpetaja

Erinevate ruumide loomine: rahulikult olemise kohad – pehmed (kott)toolid

väärtuslik vahetund

Koostöö pole kohustus

Mõttetalgud igal sügisel eraldi üldkoosolekust.

Tegus vanematekogu.

Paindlikkus!

Vaimustus peaks säilima, mitu vedajat. Plaanigem mõõnad suveks

Vastutuse laienemine / jaotumine

Ideepank Google Drive'i, kuhu igaüks saaks lisada oma ideid

Õpilaste kaasamine

 

Vanemate kaasamine õppetöösse, tunnivälistesse tegevustesse, õppekäikudele

Vanemad tutvustavad oma ameteid

Suhted teiste koolidega, vahetusprogrammid

Esinemisoskuste arendamine läbi ettekannete, esinemiste ja huvialaringide (näitering)

Inglise (v sks) keele õppe alustamine 1. või 2. klassis

aktiivsed vahetunnid õues, erinevad tegevused; linnamüüri vallile keksukastid, palliväljak

Ühised matkad, piknikud, luuleõhtud, koostöö erinevate spetsialistidega

 

Õppetöö

Õpilase aktiivsem osalemine õppeprotsessis. Rühmatöö, seminar

Laiemas õpetajate ringis luua keskkond, kus nn. õppijakesksed õppematerjalid, ideed oleksid kõikidele õpetajatele kättesaadavad. Kooostöö koolide vahel. Inglise keel 1. klassist

Tunniväline tegevus

Õpetajate koormuse vähendamiseks kaasata lapsevanemaid ekskursioonide, väljasõitude organiseerimisel. Nooremate juhendamisel kaasata vanemaid õpilasi

Koostöö

Vilistlased kooli tagasi (vilistlaskogu), vilistlased karjääripäevale

Õppetöö

Teemanädalad (lõimitud õpe); vanemad tunniandjana. Korraldusliku poole pealt – mida teha, et tunnid ei jääks ära (mure 6. klassis), kas kehaline sees või õues (2. kl) kodutööde maht väga erinev (2. ja 4. kl palju, 6. vähe), põhikoormus võiks olla ndl alguses, N ja R vähe. Kontrolltööde plaan

Tunniväline tegevus

Aktiivne vahetund (ka õues) – orienteerumine, keksukastid, üks pikem vahetund lisaks söögivahetunnile. Vanemate klasside õpilaste kaasamine vahetunni tegevuste korraldamisse. Koostöö huvijuhiga uute projektide algatamiseks. Info vajaliku varustuse kohta kui laps saadetakse võistlusele

Koostöö

Andmebaas vanemate pädevuste kohta (ametid, kogemused, võimalik esinemisteema), koostöö huvijuhiga, huviring lapsevanema juhendamisel, õpetajatevaheline infovahetus ja koostöö (et ei tekiks põhjuseta puudumisi ja tegevuste kattumist)

 

Põhiline suhtlus: Stuudium (miinuseks, et kõigil vanematel ei ole kodus arvutit)

Vanematekogu võiks arutada teemat, et 1.-3. klassis võiks hindeid mitte panna, võiks loobuda hindamisest andeainete puhul kuni 7. klassini. Kodutööde maht liiga suur; sõltub sellest, kuidas õpetaja tunnitöö korraldanud.

Teise söögikorra ettetellimine (mis saab laste söögist, mis üle jääb, laps võiks igal juhul saada ka pärastlõunal sööki osta)

Kodutööde mahu reguleerimine

Kogukonnapäev – väga pikaks ei tohiks venitada, kohvik oli populaarne, võiks rohkem inimesi kaasata. Igal aastal üks välisesineja võiks muutuda traditsiooniks. Kogukonnapäev võiks olla Supilinna päevade kavas. Tuletõrjujad olid vahvad.

Rühmade poolt koondatud ideed trükkis Kaire Varrik.